1947VN Team
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
Hacked By 1947VN
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,042

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ของ อบต. 

อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ํ 67 ดังนี้ 

           1) จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

           2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทงการกำจัด                 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

           3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

           4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

           6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  

           7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           8) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

           9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

           1) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

           2) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

           3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา Bocoran slot gacor hari ini

           4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

           5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

           6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

           7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

           8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเปนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

           9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.

          10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

          11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          12) การท่องเที่ยว

          13) การผังเมือง

 

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้อบต.มี อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

          1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

         2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา

         3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

         4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

         5. การสาธารณูปการ

         6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ

         7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

         9. การจัดการศึกษา

        10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา               และผู้ด้อยโอกาส

         11. การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ                        วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่                      อาศัย

         13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

         14. การส่งเสริมกีฬา

         15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ                  ประชาชน 

         16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

         17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน                  เมือง 

         18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

         19. การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

         20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

         21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

         22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

         23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบยบเรียบร้อยและการ                      อนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

         24. การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         25. การผังเมือง

         26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

         27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

         28. การควบคุมอาคาร

         29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         30. การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการ                      ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน

         31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะ                กรรมการประกาศกำหนด

สายตรงนายก
งบประมาณ อบต.
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศ
งาน ศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานการศึกษา
ธรรมเนียบงานสภา
อบต.ในเครือข่าย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download