ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ดาวน์โหลด
 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร กบ.1
 ข้อมูลพื้นฐาน
     01.1 โครงสร้างดาวน์โหลด
     01 โครงสร้างดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     025.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     026.3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     026.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     026.1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     027.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     027.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     027.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     027.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีดาวน์โหลด
 การบริหารเงินงบประมาณ
     019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด
     020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีดาวน์โหลด
     023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนดาวน์โหลด
     024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีดาวน์โหลด
     022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดาวน์โหลด
     021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุดาวน์โหลด
 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     ส่วนที่ 1 บทนำดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4-1 การติดตามและประเมินผล e-planดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4-2 การติดตามและประเมินผล e-planดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นดาวน์โหลด
 การบริหารงาน
     016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการดาวน์โหลด
     010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการดาวน์โหลด
 คู่มือสอบข้อเท็จจริง
     คู่มือสอบข้อเท็จจริงดาวน์โหลด
 ตรวจสอบภายใน
     กฏบัตรการตรวจสอบภานใน อบต.วังหมีดาวน์โหลด
 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
     ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนดาวน์โหลด
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 รอบ 6เดือน
     สรุปรายจ่าย รอบเดือนเมษายน 2562ดาวน์โหลด
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
     เมษายน 2562ดาวน์โหลด
     มีนาคม 2562ดาวน์โหลด
     กุมภาพันธ์ 2562ดาวน์โหลด
     มกราคม 2562ดาวน์โหลด
     ธันวาคม 2561ดาวน์โหลด
     พฤศจิกายน 2561ดาวน์โหลด
     ตุลาคม 2561ดาวน์โหลด
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     แผนภูมิแสดงขั้นการปฏิบัติงานดาวน์โหลด
     กระบวนการชั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานดาวน์โหลด
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดาวน์โหลด
     คู่มือระบบสารสนเทศ osccดาวน์โหลด
     คู่มือบันทึก egpดาวน์โหลด
     คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดาวน์โหลด
     คู่มือธุรการดาวน์โหลด
     คู่มือการเลื่อนระดับดาวน์โหลด
     คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีดาวน์โหลด
     คู่มือปฏิบัติงานด้านเงินและบัญชีดาวน์โหลด
     คู่มือการใช้งานระบบinfoดาวน์โหลด
     ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบทดาวน์โหลด
     การเขียนทะเบียนประวัติดาวน์โหลด
     การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่งดาวน์โหลด
     คู่มือ e-plannaccดาวน์โหลด
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถ้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
     รอบเดือนเมษายน 2562ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
     สรุปโครงการ ปั 2561ดาวน์โหลด
     ผลการดำเนินงาน ปี 2561ดาวน์โหลด
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดาวน์โหลด
     039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีดาวน์โหลด
     036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีดาวน์โหลด
     037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดาวน์โหลด
     035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(ข้อมูล ศึกษาดูงาน)ดาวน์โหลด
     034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารดาวน์โหลด
     041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดาวน์โหลด
     048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจดาวน์โหลด
     047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดาวน์โหลด
     046 มาตรการป้องกันการรับสินบนดาวน์โหลด
     045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดาวน์โหลด
     044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
     043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดาวน์โหลด
 การส่งเสริมความโปร่งใส
     033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมดาวน์โหลด
     031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีดาวน์โหลด
     029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุงครั้
     ส่วนที่ 4ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 (2)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 (1)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 (3)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2(2)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2(1)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1ดาวน์โหลด
     คำนำ-สารบัญดาวน์โหลด
     ปกดาวน์โหลด
 แผนดำเนินงาน ปี 2562
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการ 4ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการ 3ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการ 2ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการ 1ดาวน์โหลด
     ที่มาของโครงการดาวน์โหลด
 ประกาศแผนดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
     ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบร
     ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
     รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
 ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร
     ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหารดาวน์โหลด
 แผนดำเดินงาน ปี 2561
     รายละเอียดแผนดำเนินงานดาวน์โหลด
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจบปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 แผนป้องกันการทุจริต 2561
     รายละเอียดแผนป้องกันการทุจริต 2561ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์การสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำ
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์การสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปี
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระ
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปร
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วน
     สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีดาวน์โหลด
 คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
     การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะดาวน์โหลด
     การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
 เอกสารผู้รับจ้าง
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพยุงมิตร หมู่ที่ 15
     ใบ ปร.5ดาวน์โหลด
     ใบ ปร.4ดาวน์โหลด
 เอกสารโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านพยุงมิตร หมู่ที
     ปร.5ดาวน์โหลด
     ใบ ปร.4ดาวน์โหลด
 คำร้องทั่วไป
     ใบคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
 เอกสารสอบราคา
     ใบเสนอราคาดาวน์โหลด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 มีนาคม 2566
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.92.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,886,125

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.