1947VN Team
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
Hacked By 1947VN
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,014

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์  
 รวมกฎหมายและระเบียบของ อปท.
    กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติ
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ระเบียบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ​​ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (บังคับใช้วันที่ 25 พ.ย. 2563)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
     รายละเอียดเพิ่มเติม
สายตรงนายก
งบประมาณ อบต.
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศ
งาน ศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานการศึกษา
ธรรมเนียบงานสภา
อบต.ในเครือข่าย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download