วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล)
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 67 วัน นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง