วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมรื้อถอนขนย้ายติดตั้งถังประปา บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพยุงมิตร หมูที่ 15 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราขสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสหัลท์ติกคอนกรีต (Asphal concrete) บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก(Asphalt concrete)บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Asphalt concrete) บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง