วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ 3 (สายทางถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะท้อน ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567.[ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจียรวนนท์อุทิศ 2 ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใบพัด ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสันติสุข ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังไทร ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสาวเอ้ - พยุงมิตร ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเจ้าคุณ ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมี ปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง