งานจัดเก็บรายได้ อบต.วังหมี   

ลงพื้นที่รับยื่นแบบและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ณ บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี


  งานจัดเก็บรายได้ อบต.วังหมี   

ลงพื้นที่รับยื่นแบบและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ณ บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี


  งานจัดเก็บรายได้ อบต.วังหมี   

ลงพื้นที่รับยื่นแบบและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ณ บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 ตำบลวังหมี


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี   

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระท...