องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

                

 

  ประมาณ ๓๐ ปี มาแล้ว มีหมู่บ้านเกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมาก และเป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประชากรส่วนใหญ่จะมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัด ต่อมาวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นตำบลวังหมี โดยแยกออกมาจาก ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จนกระทั่งถึงวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ มีการแบ่งการปกครองเป็นกิ่งอำเภอ วังน้ำเขียว ออกจากการปกครองของอำเภอปักธงชัย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ วังน้ำเขียวมาจนถึงปัจจุบัน