องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสำเริง  รักษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
โทร. 084-830-7824


นายธนัท   เศียรนอก 
นายสมหมาย   จำปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
โทร. 091-343-3349
โทร. 080-155-1507
นายธนพัต  บุญเย็น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
โทร. 098-127-3655

นางสาวยศพร อินทรารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
โทร. 092-991-7989
นายณัฏกฤต กุยแก้ว


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี


โทร. 091-8309741
นางสุกัญญา จุ้ยมูล นางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด นายวัชรินทร์ ป้อมหิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 065-0987662
โทร. 099-4460766 โทร. 081-0708316


นางสาวธนภร เหลืองอร่าม
นางสาวศิริวรรณ จันทวรี
นางสาวธนภร เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการกองสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 088-7939541
โทร. 093-1833364
โทร. 088-7939541