องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
สภาอบต.


นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภา อบต.วังหมี
โทรศัพท์ : 095-5203679


นางวิเชียร กุ่มผักแว่น
นายณัฐพงษ์ ปิ่นปก
รองประธานสภา อบต.วังหมี เลขานุการสภา อบต.วังหมี
โทรศัพท์ : 081-2652957
โทรศัพท์ : 062-5631353นายสมศักดิ์ คำตะขบ
นางไพฑูล พิณพิมาย นายบุญมี ประชาพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. ม.1
สมาชิกสภา อบต. ม.2
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทรศัพท์ : 093-5348617 โทรศัพท์ : 0936857824
โทรศัพท์ : 086-2627295นายธีรพงศ์ พูนกลาง
นายถวิล ถือจันทึก
นายสมาน เกาไธสง
สมาชิกสภา อบต. ม.4
สมาชิกสภา อบต. ม.5
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทรศัพท์ : 082-1363880 โทรศัพท์ : 0934274267 โทรศัพท์ : 080-6238727


นายบุญมี นันทะกุมาร
นายสถาพร หลีพันธ์
นางวิเชียร กุ่มผักแว่น
สมาชิกสภา อบต. ม.7
สมาชิกสภา อบต. ม.8
สมาชิกสภา อบต. ม.9
โทรศัพท์ : 082-1331757
โทรศัพท์ : 081-1854272   
โทรศัพท์ : 081-2652957


นายชีวิน สนใหม่
นางศศิวิมล บุตรศรี
นายศิลานนท์ ศรีคันทา
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12
โทรศัพท์ : 095-5203679 โทรศัพท์ : 061-3191558
โทรศัพท์ : 091-8387881


นายณัฐพงษ์ ปิ่นปก
นายประมวล โคพะทา
นางสมจิตร แซ่เฉ่า
สมาชิกสภา อบต. ม.13
สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมาชิกสภา อบต. ม.15
โทรศัพท์ : 062-5631353
โทรศัพท์ : 081-9549513   
โทรศัพท์ : 099-0904473นางสำเรียง โพธิ์แสน นายเหมย เศียรนอก นางอำภรณ์ จำปา
สมาชิกสภา อบต. ม.16
สมาชิกสภา อบต. ม.17
สมาชิกสภา อบต. ม.18
โทรศัพท์ : 097-3266371 โทรศัพท์ : 084-8262168
โทรศัพท์ : 081-3219052นายสุรินทร์ จำปา
นายสมพงษ์ ไข่ชัยภูมิ นางสุวรรณา หาญนอก
สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมาชิกสภา อบต. ม.20
สมาชิกสภา อบต. ม.21
โทรศัพท์ : 098-1547321 โทรศัพท์ : 084-8882594
โทรศัพท์ : 092-7975992นางสาวพิมพ์มาดา ขุมพุทรา

สมาชิกสภา อบต. ม.22

โทรศัพท์ : 086-2543712