องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสุกัญญา จุ้ยมูล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุกัญญา จุ้ยมูล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
นางสาวปฏิการ  สุขมณี
นางวีรดา รักชัย นายภควัส ตรีอุทัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นายตันติกร อยู่เจริญ นางศิรินันท์ ภักดีแก้ว นายศิระ  ราชสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวนันทิดา  ประชาพันธุ์
นางอนุสรา  กองอาสา
นายเพลิน ประจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายอัญญา ดอนนอก นายจิตติพล เทียนทอง นายอภิวัฒน์ วงษ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์


นายอาภัสพงษ์ กองอาสา นายยุทธนา  โสภากุ
นายศิริชัย  โต่ยจันทึก
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ หกขุนทด นายบุญมี  พรมไชย
นางสาวแสงอรุณ  จันตะขบ
คนงาน คนงาน คนงาน

นางสาวพิชญาวี  วงหมิง
นางสาวสุกัญญา  แก้วสามัคคี
นางสาวธิดาพร เสถบุตร
คนงาน   
คนงาน
นักการ