องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรุณ ชาญศรี นางอรสา ดอนนอก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเยาวเรศ ทองสิงหา นางสาวอุทัย ผึ่งพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิชุดา  หวลจันทึก นางสาวพิชญาวี วงหมิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้