องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวอรุณ ชาญศรี

นางอรสา ดอนนอก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวเยาวเรศ ทองสิงหา
นางสาวอุทัย ผึ่งพิมาย
นางสาวอายญดา สุขมณี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้