องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองช่าง


นายวัชรินทร์ ป้อมหิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนา เปรียบยอดยิ่ง


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายสามารถ ภัคดีแก้ว นายชยานันต์ หมากกลาง นางสาววรรณวิศา สากำปัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอุทัย ตุรวิภาค
นางสาวนนทิยา แก้วสามัคคี
นายศิริวัชรภัทร์ ทองยัง
คนงาน   
คนงาน
คนงาน