องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวยศพร อินทรารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
โทร. 092-991-7989
นายณัฏฐกฤต กุยแก้ว


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี


โทร. 091-8309741นางสุกัญญา จุ้ยมูล นางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด นายวัชรินทร์ ป้อมหิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 065-0987662
โทร. 065-6851210 โทร. 081-0708316
นางสุกัญญา จุ้ยมูล
นางสาวธนภร เหลืองอร่าม นางสาวธนภร เหลืองอร่าม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.065-0987662 โทร. 088-7939541 โทร. 088-7939541