องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธนภร เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 088-7939541
นางสาวศิริวรรณ จันทวรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวบังอร ธิมาดี
นางสาวกฤษฎิ์ฐิญา ทะลาไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ


นางปริศนา เกาไธสง นางประภา ราษฎร์ดำรง นางสาวมยุรา หมื่นภักดี
ครู ครู ครูนางสาวภารดี แก้วศรี นางรัญชน์พิมล เพชรสิงห์แก้ว นางสาวนภาพร บุดตะโช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาววีรวรรณ อ่ำพริ้ง
นายนเรศ ศรีนวน
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน