องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายณัฏฐกฤต กุยแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ :  091-8309741
นางสาวศิริวรรณ จันทวรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวบังอร ธิมาดี
นางสาวกฤษฎิ์ฐิญา ทะลาไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ


นางปริศนา เกาไธสง นางประภา ราษฎร์ดำรง นางสาวมยุรา หมื่นภักดี
ครู ครู ครูนางสาวภารดี แก้วศรี นางรัญชน์พิมล เพชรสิงห์แก้ว นางสาวนภาพร บุดตะโช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นายนเรศ ศรีนวน

คนงาน