องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวธนภร เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 088-7939541

นายสมาธิ พูลศรี
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นางนันทิยา ปิ่นปก

นางสาวอรทัย เสมียนมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

คนงาน