องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุกัญญา จุ้ยมูล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกนกพร เกษศิริ
นางสาวยุภาพรรณ เพ็ญสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงาน