องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธนภร เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวกนกพร เกษศิริ
นายอิทธิชัย เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงาน