องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการบริการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา  ให้มีสังคมที่ดี เศรษฐกิจดี  สิ่งแวดล้อมดี  และคุณภาพชีวิตที่ดี  อย่างยั่งยืน”


พันธกิจ
1.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ให้บริการที่ดี รวดเร็ว และเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชน ภายใต้หลักการ  ร่วมคิด ร่วมทำ
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้มี ถนน ไฟฟ้า ประปา เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน
3.ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีรายได้  และส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
4.ด้านการพัฒนาสังคม  ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.ด้านศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี  ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชุมชนให้คงอยู่สืบไป
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  และอนุรักษ์ป่าชุมชนให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน