องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 6 เม.ย. 2566 ]49
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 6 เม.ย. 2566 ]47
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 6 เม.ย. 2566 ]39
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 6 เม.ย. 2566 ]39
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึก [ 6 เม.ย. 2566 ]36
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึ [ 6 เม.ย. 2566 ]36
27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 [ 6 เม.ย. 2566 ]47
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 6 เม.ย. 2566 ]45
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 6 เม.ย. 2566 ]46
30 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 6 เม.ย. 2566 ]50
31 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 6 เม.ย. 2566 ]46
32 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 6 เม.ย. 2566 ]38
33 พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 6 เม.ย. 2566 ]48
34 พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับบที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 6 เม.ย. 2566 ]49
35 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ 6 เม.ย. 2566 ]42
36 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 [ 6 เม.ย. 2566 ]50
37 การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2566 ]46
 
|1หน้า 2