องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี [ 12 ธ.ค. 2566 ]4
2 คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์ [ 12 ธ.ค. 2566 ]4
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม [ 6 ธ.ค. 2566 ]4
4 คู่มือการแก้ไขคำสั่ง [ 6 เม.ย. 2566 ]45
5 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [ 6 เม.ย. 2566 ]44
6 คู่มือการปฎิบัติการละเมิด [ 6 เม.ย. 2566 ]44
7 คู่มือการปฎิบัติงาน กองช่าง [ 6 เม.ย. 2566 ]47
8 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2566 ]56
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 6 เม.ย. 2566 ]49
10 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 เม.ย. 2566 ]50
11 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 เม.ย. 2566 ]41
12 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2566 ]47
13 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ [ 6 เม.ย. 2566 ]45
14 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 6 เม.ย. 2566 ]43
15 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 6 เม.ย. 2566 ]46
16 คู่มือรายจ่ายประจำปี [ 6 เม.ย. 2566 ]42
17 ธุรการและงานสารบรรณ [ 6 เม.ย. 2566 ]51