องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการแก้ไขคำสั่ง [ 6 เม.ย. 2566 ]26
2 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [ 6 เม.ย. 2566 ]28
3 คู่มือการปฎิบัติการละเมิด [ 6 เม.ย. 2566 ]27
4 คู่มือการปฎิบัติงาน กองช่าง [ 6 เม.ย. 2566 ]28
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2566 ]36
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 6 เม.ย. 2566 ]27
7 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 เม.ย. 2566 ]30
8 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 เม.ย. 2566 ]27
9 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2566 ]31
10 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ [ 6 เม.ย. 2566 ]27
11 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 6 เม.ย. 2566 ]26
12 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 6 เม.ย. 2566 ]27
13 คู่มือรายจ่ายประจำปี [ 6 เม.ย. 2566 ]28
14 ธุรการและงานสารบรรณ [ 6 เม.ย. 2566 ]29
15 คู่มือกรมทางหลวง [ 6 เม.ย. 2566 ]29