องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนสําหรับติดต่อราชการ [ 6 เม.ย. 2566 ]7
2 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]3
3 คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]2
4 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 6 เม.ย. 2566 ]2
5 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]2
6 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]2
7 คู่มือประชาชน การขอใช้สถานที่ [ 6 เม.ย. 2566 ]2
8 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 6 เม.ย. 2566 ]3
9 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 6 เม.ย. 2566 ]2
10 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]2
11 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]3
12 คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]2
13 คู่มือประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 6 เม.ย. 2566 ]2
14 คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 เม.ย. 2566 ]2
15 คู่มือประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ 6 เม.ย. 2566 ]2
16 คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร [ 6 เม.ย. 2566 ]3
17 คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำ [ 6 เม.ย. 2566 ]2
18 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 6 เม.ย. 2566 ]2
19 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 6 เม.ย. 2566 ]3
20 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 เม.ย. 2566 ]4
21 คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 เม.ย. 2566 ]3
22 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 6 เม.ย. 2566 ]2
23 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ 6 เม.ย. 2566 ]2